එකතු වන්න.

කැනඩා සංක්‍රමණය පිළිබඳ අළුත් ලිපි මෙම පිටුවට තව දුරටත් එක් නොවෙන අතර, ඒ පිළිබඳව දැනුවත් වීමට අපේ SLtoCanada ෆේස්බුක් ගෲප් එකට එකතු වන්න. 

ලිංක් එක මෙන්න https://www.facebook.com/groups/SLtoCanada