අළුත් වෙනසකට සූදානමින්!!!

කැනඩාවට එන්නට පෙරුම් පුරන ඔබටයි මේ. නැවතූ නැතින් නැවත ආරම්භයක් ගන්නටයි උත්සාහය . ඔබට ‘‘කැනඩාවට පැමිණීම“ පිළිබඳව දැනගත යුතු ගැටළු වේ නම් මෙහි සටහන් තබන්න. 
ළඟදීම ........ ??????