කැනඩා එන්න පහසුම ක්‍රම දහයක්- 2) Family Sponsorship - Part 2ඔබේ යෝජනා, අදහස් , චෝදනා වෙනුවෙන් මා විවෘත වන අතර, ඒ අදහස් , මෙම වැඩසටහන ඉදිරියට ගෙනයාමේදී වැදගත් වේවි. 

ස්තුතියි , මම මහේෂ් කැනඩාවේ ඇල්බර්ටා ප්‍රාන්තයේ සිට https://www.facebook.com/mmaheshnishantha