කැනඩා එන්න පහසුම ක්‍රම දහයක්- Family Sponsorship - Part 2 - IMM1344

ඔබේ යෝජනා, අදහස් , චෝදනා වෙනුවෙන් මා විවෘත වන අතර, ඒ අදහස් , මෙම වැඩසටහන ඉදිරියට ගෙනයාමේදී වැදගත් වේවි. ස්තුතියි ,
මම මහේෂ් කැනඩාවේ ඇල්බර්ටා ප්‍රාන්තයේ සිට
https://www.facebook.com/mmaheshnishantha